Vés al contingut

Contaminació atmosfèrica: Els diputats de la Comissió Europea de medi ambient pressionen per endurir les normes

  • Límits més estrictes per al 2030 per a diversos contaminants en comparació de la proposta de la Comissió Harmonització dels índexs de qualitat de l’aire a tot Europa.
  • Els països de la UE han de fer fulls de ruta sobre la qualitat de l’aire.
  • Al voltant de 300.000 morts prematures a l’any a la UE a causa de la contaminació atmosfèrica.

  La comissió de medi ambient del parlament va adoptar avui la posició per millorar la qualitat de l’aire a la UE i crear un entorn més net i saludable.

  L’informe, aprovat amb 46 vots a favor, 41 en contra i 1 abstenció, estableix valors límit i objectius més estrictes per al 2030 per a diversos contaminants, com les partícules en suspensió (PM2,5, PM10), el NO2 (diòxid de nitrogen) , el SO2 (diòxid de sofre) i l’O3 (ozó), per garantir que la qualitat de l’aire a la UE no sigui perjudicial per a la salut humana, els ecosistemes naturals i la biodiversitat. Els diputats també diuen que les properes revisions d‟aquesta directiva han de garantir una alineació plena i contínua amb les directrius més recents de l‟Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre la qualitat de l‟aire.

  Més punts de mostreig per a la qualitat de l’aire

  La Comissió de Medi Ambient subratlla la necessitat daugmentar el nombre de punts de mostreig de la qualitat de laire. Als llocs on és probable que es produeixin altes concentracions de partícules ultrafines (UFP), carboni negre, mercuri i amoníac (NH3), hi ha d’haver un punt de mostreig per cada milió d’habitants, superior al proposat originalment per la Comissió d’un per cada cinc milions i només per a les UFP. A les zones urbanes, hi ha d’haver almenys un superpunt de control representatiu de l’exposició de la població urbana general per cada dos milions d’habitants, en comparació de l’u per cada 10 milions proposat per la Comissió.

  Millor informació als ciutadans

  Els diputats volen harmonitzar els índexs de qualitat de l’aire actualment fragmentats i poc intuïtius que abasten el diòxid de sofre, el diòxid de nitrogen, les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) i l’ozó a tota la UE.

  Els índexs han de ser clars, públics i amb actualitzacions horàries perquè els ciutadans es puguin protegir durant els nivells alts de contaminació atmosfèrica (i abans que s’assoleixin els llindars d’alerta). Han d’anar acompanyats d’informació sobre els símptomes associats als pics de contaminació atmosfèrica i els riscos sanitaris associats a cada contaminant, inclosa informació adaptada als grups vulnerables.

  Plans i fulls de ruta sobre la qualitat de l’aire

  Els diputats proposen que, a més dels plans sobre la qualitat de l’aire, que són obligatoris quan els països de la UE superen els límits, tots els Estats membres també haurien de crear fulls de ruta sobre la qualitat de l’aire que estableixin mesures a curt i llarg termini per complir els nous valors límit.

  Cites

  Després de la votació, el ponent Javi López (S&D, ES) va dir: “Abordar la contaminació atmosfèrica a Europa exigeix una acció immediata. Aquesta pandèmia silenciosa té un impacte devastador a la nostra societat, provocant morts prematures i una multitud de malalties cardiovasculars i pulmonars. Hem de seguir la ciència i alinear els nostres estàndards de qualitat de l’aire amb les directrius de l’OMS i reforçar algunes de les disposicions d’aquesta directiva. Necessitem ser ambiciosos per salvaguardar el benestar dels nostres ciutadans i crear un entorn més net i saludable”.

  Propers passos

  El Parlament té previst adoptar el seu mandat durant el període parcial de sessions del 10 al 13 de juliol del 2023. Una vegada que el Consell hagi adoptat la seva posició, podran començar les negociacions sobre la forma definitiva de la llei.

  Antecedents

  La contaminació atmosfèrica continua sent la principal causa mediambiental de mort prematura a la UE amb unes 300.000 morts prematures a l’any, i les més perjudicials són les partícules en suspensió, el NO₂ i l’ozó (O₃), segons l’AEMA. A l’octubre del 2022, la Comissió va proposar una revisió de les normes de la UE sobre la qualitat de l’aire amb objectius més ambiciosos per al 2030 per assolir l’objectiu de contaminació zero per al 2050, d’acord amb el Pla d’Acció per a la Contaminació Zero.


  Font: europarl.europa.eu

  Traducció: tanquemcanmata.org